xem tướng mặt năm 2108

Khí sắc mặt mang lại những điềm lành, cát lợi như thế nào?

Nếu là hiển thị ở bộ vị Nhật giác và Ngọa tâm sẽ thành mệnh quan triều đình. Nếu 2 đầu mày xuất hiện sắc tía sẽ được phong quan